Ogłoszenie o sprzedaży środków trwałych

 

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT                                                   Rzeszów, dnia 21 lutego 2024 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU /ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT prowadzonego w trybie PRZETARGU PISMENEGO

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW  TRWAŁYCH

I. Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, ogłasza przetarg w formie pisemnej na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych

 

Lp. Nazwa

 

Ilość sztuk Numer seryjny Rok produkcji/ ewentualnie szacowany wiek Numer ewidencyjny/ rejestracyjny Cena wywoławcza brutto zł  za sztukę Wadium
1. Samochód osobowy       (9 miejsc) Fiat Scudo 2,0 M-jet MR 07 1 ZFA27000064101647 2007 RZ76607 16 500 zł 1 650 zł

 

II.MIEJSCE, W KTÓRYM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN

 1. Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, przy ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, w dniach: 26 – 29 lutego 2024 r.  w godzinach: od 9:00 do 13:00.

 III. WADIUM

 1. Wadium, w wysokości wskazanej w tabelce (w zależności od nazwy środka trwałego i jego ceny wywoławczej)  należy wpłacić w terminie do dnia 04 marca 2024 do godz. 11:00 w kasie Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, przy ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, pokój nr 208 w robocze dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 14.00  lub przelewem na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 37 1500 1100 1211 0001 1863 0000
 1. Wysokość Wadium należy uiszczać osobno co do każdego przedmiotu wskazanego w ww. tabelce.
 2. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Organizator uważa wadium, które
  w oznaczonym terminie tj. do dnia 04 marca 2024r. do godz. 11:00, znajdzie się na koncie Organizatora, data uznania rachunku Organizatora, lub w kasie Organizatora.
 3. Wadium złożone w gotówce lub przelewem przez nabywcę ulegnie zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
 4. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Organizatora w przypadku gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
 5. W razie uchylenia się Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Pozostałym Uczestnikom przetargu, którym nie zostały przyjęte oferty oraz nie dokonali zakupu przedmiotu lub nie przystąpili do przetargu,  wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty nie później niż w terminie 7 dni na konto podane przez Uczestnika, po zakończeniu przetargu.
 7. Kserokopię pokwitowania wniesienia Wadium należy dołączyć do oferty pisemnej.
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY (TERMIN I MIEJSCE)

Ofertę na formularzu należy złożyć w terminie do dnia 04 marca 2024 r. do godz. 12:00
w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Szopena 30, 35-959 Rzeszów (sekretariat, pokój nr: 213) lub
e-mailowo : sekretariat@filharmonia.rzeszow.pl

Oferta złożona drogą e-mailową winna być podpisana i złożona w formie skanu.

V. OFERTA

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

Imię, nazwisko/Nazwę (firmę) ………………………………………………………………………………….

Adres/Siedzibę:………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………

NIP:………………………………………………………………………………………………………………………

REGON: …………………………………………………………………………………………….

Nr Rachunku Bankowego: ………………………………………………………………………………………

 1. Oferowaną cenę :

cenę netto: ……………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………zł

cenę brutto: …………………………………………….zł

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………zł

 1. Kserokopię dowodu wpłaty wadium.
 2. Oświadczenia Uczestnika:
 3. Oświadczam, że oferowana cena zawiera prawidłowo naliczony podatek VAT zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 4. Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży, tj Fiatem Scudo i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią umowy i nie wnoszę co do jej treści żadnych zastrzeżeń, która to stanowi (załącznik Nr 4 do Regulaminu)
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem danych wynikających z oferty w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 7. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 04 marca 2024 o godz. 12:30 w siedzibie Filharmonii Podkarpackiej, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, przy ul. Szopena 30, 35-959 Rzeszów.
 8. Koperta zawierająca ofertę i pozostałe dokumenty opisane w pkt. V ppkt. od 1 do 4, powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą i adresem uczestnika z dopiskiem: „Filharmonia Podkarpacka, im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, sekretariat – pokój nr 213 OFERTA PRZETARGOWA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH”.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferują taka samą cenę.
 10. Organizator ustala 7 dniowy termin związania ofertą.
 11. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z kupującym w siedzibie Organizatora po wybraniu najkorzystniejszej oferty.
 12. Osobą uprawnioną przez Organizatora do porozumiewania się z Uczestnikami jest: Lucjan Korczykowski tel. 17 8628408 w.14

Załącznik nr 4 do Regulaminu – WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………………………………..w Rzeszowie pomiędzy:
Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, ul. Chopina 30, 35-959 Rzeszów, NIP 813-02-67-013 reprezentowaną przez Dyrektora – prof. Martę Wierzbieniec, zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym,
a
……………………………. syn/córka …….. i ……………….., zamieszkały/a …………… ul. ………………, posiadający/a PESEL o nr …………… oraz legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………. nr ……….., wydanym przez……………………, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:………………… NIP…………………….., REGON:……………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Kupującym,
o następującej treści:
§ 1
[PRZEDMIOT UMOWY]

Przedmiotem umowy jest sprzedaż środka trwałego tj.: ……………….., nr Fabryczny………….., rok produkcji, …………………………………
§2
[OŚWIADCZENIA STRON UMOWY]
1. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu…………………….. pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż środka trwałego Sprzedający oświadcza, że ww. środek trwały, będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ww. środek trwały, a także nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
2. Sprzedający oświadcza, że ww. środek trwały nie posiada wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego.
3. Kupujący oświadcza zaś, że znany jest mu stan techniczny ww. środka trwałego Sprzedającego i dokonał oględzin nie wnosząc żadnych zastrzeżeń.

§3
[WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY]
Strony ustaliły wartość przedmiotu sprzedaży na kwotę: (słownie): ……………………………………………………………………………………………………………………….
§4
[SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI]
1. Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność środka trwałego określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy.
2. Na poczet tej kwoty Sprzedający zalicza wadium otrzymane od kupującego w kwocie …………………… (słownie:……………………………………………………………………)
3. Pozostałą kwotę tj. …………………………………. Kupujący przeleje na rachunek Sprzedającego w ………………………(nazwa Banku), nr rachunku: …………………………………..do dnia …………………na podstawie faktury VAT.

§5
[WYDANIE PRZEDMIOTU UMOWY]

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu całkowitej ceny nabycia …………………………….
2. Jednocześnie wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w siedzibie Sprzedającego na podstawie protokołu odbioru przekazania sporządzonego w obecności Sprzedającego i Kupującego – bądź ich przedstawiciela. Protokół odbioru stanowi załącznik numer 1 do niniejszej umowy, będący jednocześnie załącznikiem nr 5 do Regulaminu).
3. Kupujący odbierze towar własnym transportem.
§6
[KOSZTY UMOWY]
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. Zastrzeżenie powyższe dotyczy również rozwiązania umowy w jakikolwiek sposób.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla Filharmonii.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………. …………………………….
SPRZEDAJĄCY                 KUPUJĄCY

Załącznik:
-załącznik nr 1 – protokół odbioru;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Liczba załączników: 2

 • ogłoszenie o przetargu_

  Waga: 22 KB

  Pobierz
 • zalacznik_nr_4_do_regulaminu- wzór umowy (1)

  Waga: 17 KB

  Pobierz

Strona została opublikowana: 02/21/24 12:16 PM

Autorem jest Magdalena Kut

Zobacz wszystkie artykuły dodane przez